Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PE/ITEC-ITS19
Εξωτερική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την εξωτερική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
04/08/2018 00:00
20/09/2018 17:00
28/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εμπειρογνωμοσύνη σε συστήματα καλωδίωσης
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 1 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων διάδοσης
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 2 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 3
Ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 3 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 4
Δοκιμή του αναπτυγμένου λογισμικού
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 4 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 5
Αξιολόγηση προϊόντος, προσαρμογή, ολοκλήρωση συστημάτων και ποιοτικός έλεγχος
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 5 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 6
Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, μεθοδολογία, διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 6 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 7
Εμπειρογνωμοσύνη σε υποδομές ΤΠΕ
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 7 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 8
Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ασφάλειας ΤΠΕ
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 8 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 9
Αρχιτεκτονική ανάπτυξης λογισμικού και πρότυπα
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 9 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Παρτίδα 10
Απομακρυσμένη (εκτός έδρας) ανάπτυξη σταθερών τιμών για νέα έργα
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 10 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 164-373699
Διορθωτικό
28/08/2018 00:00
2018/S 149-340246
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/08/2018 00:00