Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση νομικής προστασίας για το προσωπικό
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CPN 634
Ασφάλιση νομικής προστασίας για το προσωπικό
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, του οποίου η έδρα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, επιθυμεί να επιλέξει έναν ασφαλιστή νομικής προστασίας για το προσωπικό με σκοπό να εξασφαλίσει στα μέλη του προσωπικού του τη δυνατότητα παροχής νομικής προστασίας την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο ορισμένων διαφορών που προκύπτουν με την ευκαιρία ή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως με σκοπό να εκπροσωπούνται είτε ως ενάγοντες είτε ως εναγόμενοι. Η διαδικασία περιλαμβάνει 2 φάσεις: — στο 1ο στάδιο μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, — στο 2ο στάδιο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η σύμβαση διαιρείται σε 3 τμήματα. Το Συνέδριο θα αναθέσει τη σύμβαση είτε σε έναν ασφαλιστή για το τμήμα 1, είτε σε έναν ασφαλιστή για το τμήμα 1 και σε άλλο ασφαλιστή για το τμήμα 2 είτε σε έναν ασφαλιστή για το τμήμα 3. Ο ίδιος φορέας μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά (τμήμα 1, τμήμα 2 ή τμήμα 3) ή για 2 τμήματα (τμήμα 1 και τμήμα 2).
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Νομική προστασία του προσωπικού για εκπροσώπηση ως ενάγων
Ο σκοπός της σύμβασης ασφάλισης νομικής προστασίας που καλύπτεται από το τμήμα 1 είναι να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περίπτωση αντιδικίας ή δικαστικής διαφοράς μεταξύ του μέλους του προσωπικού και ενός τρίτου, ειδικότερα, να εκπροσωπεί το μέλος του προσωπικού ως ενάγοντα όσον αφορά το αίτημα να προβάλει ορισμένα δικαιώματα σε αστικές, ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες ή να επιτύχει φιλική αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη. Το μέλος του προσωπικού που είναι δικαιούχος της ασφάλισης νομικής προστασίας ενεργεί ως «θύμα» υπό την ευρεία έννοια του όρου.
Παρτίδα 2
Νομική προστασία του προσωπικού για εκπροσώπηση ως εναγόμενος
Ο σκοπός της σύμβασης ασφάλισης νομικής προστασίας που καλύπτεται από το τμήμα 2 είναι η κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περίπτωση αντιδικίας ή δικαστικής διαφοράς μεταξύ του υπαλλήλου και ενός τρίτου, ιδίως για την υπεράσπιση του μέλους του προσωπικού σε αστικές, ποινικές και διοικητικές διαδικασίες. Το μέλος του προσωπικού που είναι δικαιούχος της ασφάλισης νομικής προστασίας ενεργεί ως «κατηγορούμενος» υπό την ευρεία έννοια του όρου.
Παρτίδα 3
Νομική προστασία του προσωπικού για εκπροσώπηση ως ενάγων και ως εναγόμενος
Ο σκοπός της σύμβασης ασφάλισης νομικής προστασίας που αναφέρεται στο τμήμα 3 είναι η κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε καταστάσεις που καλύπτονται από τα τμήματα 1 και 2, όπου τα μέλη του προσωπικού για τα οποία παρέχεται νομική προστασία, ενεργούν ως θύματα ή κατηγορούμενοι.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 083-185960
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/04/2018 00:00