Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύνθεση και εκτύπωση των δημοσιεύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PC-1477
Σύνθεση και εκτύπωση των δημοσιεύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολυμερών συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών σύνθεσης και εκτύπωσης στον Όμιλο ΕΤΕπ για τις ακόλουθες παρτίδες: Παρτίδα 1: Φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία: συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων, συρραμμένων ή μη, σε οποιαδήποτε μορφή, Παρτίδα 2: Εκθέσεις και βιβλία: συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης και άλλων πολύγλωσσων εκθέσεων, μελετών, βιβλίων, Παρτίδα 3: Έντυπο υλικό για εκδηλώσεις και χαρτικά: συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, προσκλήσεων, σημειωματαρίων, φακέλων, πινάκων, αφισών, περιτυλιγμάτων και ειδικών σκηνικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/04/2018 00:00
01/06/2018 23:59
06/06/2018 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία: συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων, συρραμμένων ή μη, σε οποιαδήποτε μορφή
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Εκθέσεις και βιβλία: συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης και άλλων πολύγλωσσων εκθέσεων, μελετών, βιβλίων
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 3
Έντυπο υλικό για εκδηλώσεις και χαρτικά: συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, προσκλήσεων, σημειωματαρίων, φακέλων, πινάκων,...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 082-182989
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2018 00:00