Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γραφείο Υποστήριξης για Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/H2020/2018/008
Γραφείο Υποστήριξης για Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 1 σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της υποστήριξης προς τις ΜΜΕ στον τομέα των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), με στόχο την επιλογή παρόχου υπηρεσιών για την υλοποίηση του γραφείου υποστήριξης για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ. Το έργο χωρίζεται σε 5 πακέτα εργασίας. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.4.5.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/05/2018 00:00
16/07/2018 15:00
16/07/2018 16:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 126-287063
Διορθωτικό
04/07/2018 00:00
2018/S 089-199098
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/05/2018 00:00