Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο στρατηγική για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων: μέτρα στήριξ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/042
Σχέδιο στρατηγική για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων: μέτρα στήριξης για τον τομέα των κατασκευών
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας σχετικά με τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιλεγμένων ευρωπαϊκών ενοτήτων για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στον τομέα των κατασκευών, βάσει προσδιορισμένων αναγκών δεξιοτήτων στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (ΕΥΑ) για συγκεκριμένες προφίλ απασχόλησης στις κατασκευές, ειδικά για εργασίες με νέα δομικά και μονωτικά υλικά, τεχνολογίες και μεμονωμένες διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού). Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής δεξιοτήτων στον τομέα των κατασκευών, στη δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τις δεξιότητες και στην αντιμετώπιση ελλείψεων δεξιοτήτων, κενών και αναντιστοιχιών. Θα δοθεί έμφαση στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην εκτίμηση της ανάγκης αναθεώρησης των επαγγελματικών προφίλ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 096-217867 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/05/2018 00:00