Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Τίτλος:
Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και εκδόσεων από τις Βρυξέλλες προς τον υπόλοιπο κόσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2018/002/747
Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και εκδόσεων από τις Βρυξέλλες προς τον υπόλοιπο κόσμο και αντίστροφα
Η παροχή των υπηρεσιών καλύπτει την ανάληψη, τη μεταφορά και την παράδοση διαφόρων αποστολών στους παραλήπτες (εκδόσεις και λοιπές αποστολές με τη μορφή δέματος, παλέτας, κιβωτίου και λοιπής συσκευασίας), τις ασφάλειες, τις τυπικές διαδικασίες και τα συνακόλουθα διοικητικά και τελωνειακά έξοδα, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις συσκευασίας που απαιτούν οι νομοθεσίες των χωρών παραλαβής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι αποστολές τοποθετούνται σε παλέτες καλυμμένες με πλαστική μεμβράνη. Οι αποστολές από τις Βρυξέλλες πραγματοποιούνται από το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας αλληλογραφίας της Επιτροπής προκειμένου να αποσταλούν στις 4 ζώνες προορισμών: ζώνη 1 (ΕΕ και ΕΖΕΣ), ζώνη 2 (άλλες ευρωπαϊκές χώρες), ζώνη 3 (χώρες της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΒΑΣΕΣ) και στη ζώνη 4 (υπόλοιπος κόσμος).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1 «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του. Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: — αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρονται τα ετήσια κέρδη προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα 3 τελευταία έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία), δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα, — δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.
Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο συνολικό κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 200 000 EUR.
Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: — κατάλογο με τις κυριότερες υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη στον εν λόγω τομέα, μαζί με μια συνοπτική περιγραφή του όγκου των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ένδειξη των ποσών, των ημερομηνιών και των ονομάτων των παραληπτών των αποστολών. Για τη διαχείριση της ποιότητας: Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη οργάνωσης που βασίζεται σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: — είτε με την προσκόμιση αντιγράφου του πιστοποιητικού ISO 9001 που προσδιορίζει τον καλυπτόμενο τομέα και τον διαπιστευμένο οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό, — είτε με την προσκόμιση αντιγράφου οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ισοδύναμου κύρους που υπόκειται σε αναγνώριση, όπως πιστοποίηση, διαπίστευση ή έγκριση, μετά από έλεγχο τρίτου μέρους, — είτε με την προσκόμιση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ο υποψήφιος, με γραπτή δέσμευση υπογεγραμμένη από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει την επιχείρηση· η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: —— την πολιτική ποιότητας και τους ποιοτικούς στόχους, —— σύστημα τεκμηρίωσης (έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών εγγράφων, έλεγχος των καταγραφών, έλεγχος των μη συμμορφώσεων, προληπτικές ενέργειες, διορθωτικές ενέργειες και εσωτερικοί έλεγχοι), —— χαρτογράφηση και καθορισμός των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, —— σύστημα επαλήθευσης (εσωτερικός έλεγχος, ...), —— σύστημα ανάλυσης των αποτελεσμάτων (έλεγχος της διαχείρισης, καταγγελίες, έρευνες, ικανοποίηση, δείκτες, ...). Για την περιβαλλοντική διαχείριση: Ο υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει πιστοποιητικό ISO 14001 ή EMAS ή ισοδύναμη πιστοποίηση στον τομέα των μεταφορών και των πόρων/υλικοτεχνικής υποστήριξης. Ισοδύναμο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο έχει συνταχθεί και επικυρωθεί από τη διοίκηση (π.χ. το διοικητικό συμβούλιο) και παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τα εφαρμοζόμενα μέσα (ή την πολιτική), τις προγραμματισμένες βελτιώσεις και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα.
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ελάχιστο αριθμό 2 000 αποστολών ετησίως κατανεμημένων σε 15 ευρωπαϊκές χώρες.
Σημεία αναφοράς
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 121-275186
Διορθωτικό
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Διορθωτικό
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/05/2018 00:00