Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τηλεφωνίας και επικοινωνιών
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/025/17
Υπηρεσίες τηλεφωνίας και επικοινωνιών
Ο σκοπός της παρούσης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι ανάθεση συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή τηλεπικοινωνιών σχετικών με υπηρεσίες τηλεφωνίας στα συμμετέχοντα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/07/2018 13:00
19/07/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα A Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Παρτίδα B Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.
Παρτίδα C Ενοποιημένες επικοινωνίες ως υπηρεσία (UCaaS) Ο σκοπός της εν λόγω παρτίδας είναι η παροχή μιας υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους ενοποιημένων επικοινωνιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 134-304468 Διορθωτικό 14/07/2018 00:00
2018/S 114-258476 Διορθωτικό 16/06/2018 00:00
2018/S 104-236679 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/06/2018 00:00