Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνολογίας των Πληροφοριών (ΤΠ) στην Ελβετία
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCHEG/2019/OP/0016
Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνολογίας των Πληροφοριών (ΤΠ) στην Ελβετία
Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ που αναφέρονται στον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο:— υποστήριξη τελικού χρήστη (1ου επιπέδου), σύμφωνα με τις αρχές της βιβλιοθήκης υποδομών ΤΠ (ITIL - IT Infrastructure Library),— τεχνική βοήθεια για λογισμικό, υλισμικό και εξοπλισμό ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών), συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες Εγκατάστασης, Μετακίνησης, Προσθήκης, Αλλαγής (IMAC - Install, Move, Add, Change),— διοικητική υποστήριξη σχετικά με τον εξοπλισμό ΤΠΕ (απογραφή, τεχνικές προδιαγραφές για αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ, κατάρτιση και καθοδήγηση),— βοήθεια μετά από αίτημα σχετικά με το υλισμικό, λογισμικό και εξοπλισμό ΤΠΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/area/jobs-funds_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72600000
00
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 138-338749 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/07/2019 00:00