Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκή άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (EDREX II), Πρόσθετες επιτόπιες ασκήσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A2/SER/2018/16
Ευρωπαϊκή άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (EDREX II), Πρόσθετες επιτόπιες ασκήσεις,ασκήσεις επί χάρτου για την υποστήριξη της...
Σχεδιασμός και διαχείριση 3 τύπων ασκήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
23/06/2018 00:00
06/09/2018 00:00
13/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ευρωπαϊκή άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (EDREX II) Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι να δοκιμαστούν οι συνδυασμένες ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) και των συνομιλητών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της ευθύνης του UCPM και να ενισχυθεί ο συντονισμός των παρεμβάσεων βοήθειας πολιτικής προστασίας και η ανάπτυξη του Ενωσιακού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζοντας βελτιωμένες διαδικασίες, επικοινωνίες, κατευθυντήριες γραμμές και συμφωνίες μεταξύ του UCPM και των τοπικών φορέων πολιτικής προστασίας, των διεθνών οργανισμών ή των χωρών εντός και εκτός της ΕΕ.
Παρτίδα 2 Πρόσθετες επιτόπιες ασκήσεις Πρόσθετες ασκήσεις για την παροχή ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της μονάδας ή ομάδων πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT) από τα συμμετέχοντα κράτη για πρόσθετες μεγάλης κλίμακας ασκήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές με δομημένο και συντονισμένο τρόπο.
Παρτίδα 3 Ασκήσεις επί χάρτου για την υποστήριξη της χώρας υποδοχής Σχεδιασμός, προγραμματισμός, διεξαγωγή και αυτο-αξιολόγηση 3 HNS TTX.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 165-376105 Διορθωτικό 29/08/2018 00:00
2018/S 119-269889 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/06/2018 00:00