Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Τίτλος:
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/ICT/9778
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού: (i) (Επανάληψη με βάση το όριο) Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού ή σημαντική αναβάθμιση υφιστάμενου προϊόντος λογισμικού που θα παραδοθεί στη μορφή ενός έργου, (ii) (Διαδοχική σειρά) Δραστηριότητες συντήρησης που αφορούν την τροποποίηση ενός προϊόντος μετά την παράδοση για τη διόρθωση σφαλμάτων, τη βελτίωση της απόδοσης ή άλλων χαρακτηριστικών, και (iii) (Διαδοχική σειρά) Περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενου προϊόντος λογισμικού, κατά κανόνα για προσθήκη ή τροποποίηση επιχειρηματικής λειτουργικότητας. Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι κυρίως οι εγκαταστάσεις του αναδόχου. Μερικές μόνο δραστηριότητες αναμένεται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ECDC στη Solna, Σουηδία. Ο ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί στενά με το ECDC, έναν εξωτερικό ανάδοχο υποδομών ΤΠ και έναν εξωτερικό ανάδοχο διασφάλισης ποιότητας ΤΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/06/2018 00:00
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 139-316713
Διορθωτικό
21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2018 00:00