Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των ερευνών αλιείας και της αξιολόγησης αποθεμ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2018/015
Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των ερευνών αλιείας και της αξιολόγησης αποθεμάτων ιχθύων με τη χρήση μεθόδων γενετικής...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να υποστηρίξει μια μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον και πώς οι μέθοδοι της υψηλής ανάλυσης αλληλουχίας (HTS) του DNA επόμενης γενεάς είναι σε θέση: α) να αντικαταστήσουν ή να μειώσουν την ανάγκη για συμβατικές έρευνες αλιείας με τράτα για αποθέματα βενθοπελαγικών και βενθικών ιχθύων σε ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) να στηρίξουν ταχύτερες και φθηνότερες εκτιμήσεις των αποθεμάτων ιχθύων και αναλύσεις βιοποικιλότητας συνάθροισης ιχθύων στη θάλασσα. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 117-264865 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/06/2018 00:00