Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
Υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων
Στόχος της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων το 2019 και το 2020. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ορθών πρακτικών διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα πολιτικής ισότητας των φύλων και τη δυνατότητα μεταβίβασης των ορθών πρακτικών μεταξύ χωρών. Στοχεύει στην ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην ανάπτυξη συνεργιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της ενίσχυσης των πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ορθών πρακτικών εστιάζει σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, μέσω της εξέτασης ευκαιριών και δυσκολιών όσον αφορά την υλοποίηση πολιτικών και της ειδικής προβολής των δυνατοτήτων ή/και δυσκολιών όσον αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς στα κράτη μέλη. Οι ανταλλαγές αυτές θα παράσχουν στήριξη στη συζήτηση πολιτικής σχετικά με την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/07/2018 00:00
18/09/2018 12:00
20/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 134-304483
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/07/2018 00:00