Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/COM/18/003
Παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με έναν πάροχο υπηρεσιών που θα παράσχει υποστήριξη στον ΕΟΠ στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
06/08/2018 14:00
08/08/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 119-269874 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/06/2018 00:00