Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστική υποστήριξη για τη στατιστική αξιολόγηση της συγκριτικής εκτίμη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/GMO/2018/02
Προπαρασκευαστική υποστήριξη για τη στατιστική αξιολόγηση της συγκριτικής εκτίμησης επιτόπιων δοκιμών ΓΤ φυτών και για την...
Ο στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για 4 έτη. Η σύμβαση-πλαίσιο θα εκτελεσθεί μέσω ειδικών συμβάσεων ή δελτίων παραγγελίας. Η ειδική σύμβαση ή το δελτίο παραγγελίας θα θέτει τις ειδικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση της επιμέρους ανάθεσης. Ειδικοί στόχοι: Ο παρών διαγωνισμός διαιρείται στις ακόλουθες 2 παρτίδες: — Παρτίδα 1 – Προπαρασκευαστική υποστήριξη για τη στατιστική αξιολόγηση της συγκριτικής ανάλυσης των δοκιμών των γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) φυτών, — Παρτίδα 2 – Προπαρασκευαστική υποστήριξη για την αξιολόγηση μελετών τοξικότητας που υποστηρίζουν την εκτίμηση της ασφάλειας ΓΤ τροφίμων/ζωοτροφών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/06/2018 00:00
01/08/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Προπαρασκευαστική υποστήριξη για τη στατιστική αξιολόγηση της συγκριτικής ανάλυσης των δοκιμών των γενετικά τροποποιημένων... Ο σκοπός της παρτίδας 1 είναι να παράσχει στατιστική υποστήριξη στην ομάδα ΓΤΟ της EFSA όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στις δοκιμές πεδίου για τον σύνθετο, γεωπονικό και φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) φυτών.
Παρτίδα 2 Προπαρασκευαστική υποστήριξη για την αξιολόγηση μελετών τοξικότητας που υποστηρίζουν την εκτίμηση της ασφάλειας... Ο σκοπός της παρτίδας 2 είναι να παράσχει υποστήριξη στην ομάδα ΓΤΟ της EFSA ελέγχοντας την τήρηση των μελετών τοξικότητας που υποβάλλονται στο πλαίσιο μιας αίτησης, σε ρυθμιστικά πλαίσια και μεθοδολογικά πρότυπα
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 120-272188 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2018 00:00