Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δράση στήριξης πρωτοβουλιών για ψηφιακές δεξιότητες του Copernicus
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/009
Δράση στήριξης πρωτοβουλιών για ψηφιακές δεξιότητες του Copernicus
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων και τη συνεισφορά στην αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα των διαστημικών δεδομένων (γεωπληροφορίες), αποτρέποντας τις διαλείψεις στον τομέα ή την έλλειψη πιθανής εκμετάλλευσης· συνδυάζοντας πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τις επαγγελματικές ανάγκες του χώρου· βελτιώνοντας το ρόλο των ΜΜΕ και μεταφέροντας τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και των αλληλένδετων πολιτικών συμβάλλοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος για γεωχωρικές δεξιότητες· ενισχύοντας τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τα εργαλεία κατάρτισης και τον σύνδεσμο με τις ψηφιακές δεξιότητες για μεγάλο όγκο δεδομένων και τις επιχειρηματικές δεξιότητες για υποστήριξη εταιρειών-τεχνοβλαστών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2018
31/08/2018 16:00
Άνευ αντικειμένου
06/09/2018 16:00
07/09/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 125-283840 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/07/2018