Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/012/18
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τα σημεία χρήσης που βρίσκονται στα κτίρια ΑΑ1, ΑΑ2 και ΑΑ3 της έδρας του Γραφείου που υπάγονται στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.10.2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Μετά τη δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας (BOE) της 4.4.2009, σε ισχύ από την 1.7.2009, οι τιμές χαμηλής τάσης θα καταργηθούν και κρίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν προσφορές στην απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας με πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια της έδρας του Γραφείου
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης θα καλύψει αποκλειστικά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης μέσω εμπόρου ενέργειας, λόγω του γεγονότος ότι η διαχείριση των συμβάσεων για πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται απευθείας από το Γραφείο με την εταιρεία διανομής. Το γραφείο θα καταβάλει τις πραγματικές δαπάνες διανομής απευθείας στην τελευταία, κατά συνεπεία ο επιτυχών έμπορος ενέργειας θα πρέπει να χρεώσει το Γραφείο μόνο με τις συμφωνηθείσες δαπάνες σύμφωνα με την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Όλος ο εξοπλισμός μέτρησης της παροχής υπόκειται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Παρτίδα 2
Παροχή φυσικού αερίου στα κτίρια της έδρας του Γραφείου
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης θα καλύψει μόνο την παροχή φυσικού αερίου. Επί του παρόντος, ο εξοπλισμός μέτρησης των προμηθειών για το κτίριο ΑΑ2 υπόκειται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο εξοπλισμός για το κτίριο ΑΑ1 υπόκειται σε καθεστώς ενοικίασης: — AA1:οι εγκαταστάσεις μετρητών υπόκεινται σε καθεστώς ενοικίασης και ο εξοπλισμός μέτρησης εξ αποστάσεως υπόκειται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, — AA2: οι εγκαταστάσεις μετρητών υπόκεινται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν διαθέτουν μετρητές εξ αποστάσεως.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 120-272187
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/06/2018 00:00