Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες πλυντηρίου, στεγνού καθαρισμού και συντήρησης ιματισμού και ενδυμάτων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2018/034/769
Υπηρεσίες πλυντηρίου, στεγνού καθαρισμού και συντήρησης ιματισμού και ενδυμάτων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά υπηρεσίες πλυντηρίου, στεγνού καθαρισμού και συντήρησης ιματισμού και ενδυμάτων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς και τις υπηρεσίες επίσημης εστίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1 «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmΠροσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και οι πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων) των τελευταίων 2 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 2 ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα 2 τελευταία έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία), δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα.— δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών των 2 τελευταίων οικονομικών ετών στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:— ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει παραδείγματα παρόμοιων συμβάσεων εκ των οποίων:—— παράδειγμα παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου με το κιλό σε έναν ίδιο πελάτη,—— παράδειγμα παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου με το τεμάχιο σε έναν ίδιο πελάτη.— πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας (για παράδειγμα ISO 9001 ή ισοδύναμη) ή, εάν ο υποψήφιος δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει δυνατότητα απόκτησής τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών, άλλα αποδεικτικά ισοδύναμων μέτρων διασφάλισης ποιότητας που εκδίδονται από τον ίδιο.— πιστοποίηση της ποιότητας της υγιεινής και πρόληψης μικροβιολογικών μολύνσεων των υφασμάτων (για παράδειγμα RABC ή οποιαδήποτε ισοδύναμη πιστοποίηση) ή, εάν ο υποψήφιος δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δυνατότητα απόκτησής τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών, οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που παρουσιάζεται από την επιχείρηση για τη διασφάλιση της άψογης ποιότητας υγιεινής.
3 παραδείγματα παρόμοιων συμβάσεων μεταξύ των οποίων:— τουλάχιστον 1 παράδειγμα παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου με το κιλό στον ίδιο πελάτη για όγκο τουλάχιστον 43 000 κιλών ετησίως,— τουλάχιστον 1 παράδειγμα παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου με το τεμάχιο στον ίδιο πελάτη για όγκο τουλάχιστον 28 000 τεμαχίων ετησίως.
Σημεία αναφοράς
01/08/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 146-333501 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2018 00:00