Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική ποιοτική εκτίμηση του ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/OCS/8959
Εξωτερική ποιοτική εκτίμηση του ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες όσον αφορά τη...
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης είναι η παροχή συστημάτων εξωτερικής ποιοτικής εκτίμησης για τη στήριξη των στόχων επιτήρησης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την μικροβιακή αντοχή στην Salmonella Enterica (παρτίδα 1) και στα καμπυλοβακτηρίδια Jejuni /C. coli (παρτίδα 2) (βλέπε τμήμα 2.1).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για την Salmonella Enterica
Η παρτίδα 1 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής εκτίμησης για έλεγχο ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες και στον ορότυπο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και επιβεβαίωσης ESBL-, επίκτητων AmpC και Salmonella Enterica που παράγει καρμπαπενεμάσες.
Παρτίδα 2
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για καμπυλοβακτηρίδια
Η παρτίδα 2 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής εκτίμησης για καθορισμό ειδών και έλεγχο ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες για καμπυλοβακτηρίδια Jejuni και C. Coli.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 125-283838
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2018 00:00