Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγικ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/019
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών σε...
Πρόκειται για μία πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό την μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κύριο στόχο την συμβολή στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα του χάλυβα.Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα του χάλυβα, ιδίως με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας και την εξάλειψη των κενών, των ελλείψεων και των αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στον τομέα του χάλυβα.Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/07/2018 00:00
05/09/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 134-304465 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/07/2018 00:00