Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βελτιώσεις κλιματισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/007/18
Βελτιώσεις κλιματισμού
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των διαχειριστικών, τεχνικών και διοικητικών δραστηριοτήτων όσον αφορά τα εξής:(1) Η σύνταξη και η επεξεργασία των Έργων, η σχετική πρόσθετη τεκμηρίωση και η μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM) για την προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού για τις εργασίες ανακαίνισης, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο για τη διανομή επίπλων και την εσωτερική διακόσμηση στις εγκαταστάσεις, που βασίζονται στα τυποποιημένα έπιπλα της EUIPO.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών, από την αρχή έως την έναρξη λειτουργίας και τη νομιμοποίηση,(2) Εκτέλεση των εργασιών. Υλική εκτέλεση των εργασιών εφοδιασμού και εγκατάστασης που ορίζονται στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των υλικών, των εργασιών και των εργαλείων. Η προσφορά τυποποιημένων επίπλων στην EUIPO δεν περιλαμβάνεται,(3) Συντήρηση κατά την περίοδο εγγύησης.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 149-340215 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/08/2018 00:00