Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/023
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών...
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το ακόλουθο θέμα: «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών δεξιοτήτων και προσλήψεων της αλυσίδας αξίας που βασίζεται στο χαρτί (παραγωγή πολτού και χαρτιού και εκτύπωση σε χαρτί)».Ο γενικός στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων και προσλήψεων για την αλυσίδα αξίας της ΕΕ που βασίζεται σε έντυπη μορφή, αντιμετωπίζοντας τόσο τις τρέχουσες όσο και τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, καθώς και περιεχόμενο περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης και θέματα πρόσληψης ως βάση για να βοηθήσει τον τομέα να προσπαθήσει να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικός ενόψει των τεχνολογικών αλλαγών και των αλλαγών πολιτικής που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις.Τα πακέτα εργασίας και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 151-346186
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/08/2018 00:00