Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων - Παρτίδες 1, 2 και 3
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Μελέτες στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων - Παρτίδες 1, 2 και 3
Σκοπός των μελετών είναι:— να επανεξετάσουν συστηματικά τη λειτουργία εθνικών και διεθνικών μηχανισμών παραπομπής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,— να υπολογίσουν το οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος της εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ και όχι σε παγκόσμιο επίπεδο,— να εξετάσουν τον αντίκτυπο της προσέγγισης της ΕΕ στην καταπολέμηση της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση και να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.Αυτές οι μελέτες ορίστηκαν από την Επιτροπή ως ορισμένες από τις βασικές δράσεις της ανακοίνωσης του 2017 προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των κρατών μελών, των ενδιαφερομένων μερών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μελέτη σχετικά με την «Επανεξέταση της λειτουργίας των εθνικών και διεθνικών μηχανισμών παραπομπής των κρατών μελών»
Η μελέτη αναμένεται:— να παρουσιάσει μια γενική εικόνα της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη λειτουργία των εθνικών και, ενδεχομένως, διακρατικών μηχανισμών παραπομπής,— να παράσχει ορθές πρακτικές, μοντέλα και παραδείγματα λειτουργίας των εθνικών και διεθνικών μηχανισμών παραπομπής,— να διατυπώσει ειδικές συστάσεις όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών και διεθνικών μηχανισμών παραπομπής για το συμφέρον των θυμάτων, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36 / ΕΕ και να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρτίδα 2
Μελέτη σχετικά με «Το οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος της εμπορίας ανθρώπων»
Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει:— να εκπονήσει αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος της εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες και τις μεθοδολογίες που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σχετικές εκτιμήσεις σε ευρώ,— να οδηγήσει σε κριτική ανάλυση των διαθέσιμων μοντέλων και μεθοδολογιών και να παράσχει συστάσεις σχετικά με τις πιθανές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ,— να λάβει υπόψη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα τη μελέτη που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Μελέτη μεθοδολογικών επιλογών και οικονομική ανάλυση του κόστους της βίας λόγω φύλου (GBV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών το έγγραφο εργασίας σχετικά με τα ναρκωτικά και το έγκλημα σχετικά με μια «Εισαγωγή στην εμπορία ανθρώπων: ευπάθεια, αντίκτυπος και δράση» (2008),— να επικεντρωθεί στην εμπορία ανθρώπων και όχι στη βία εν γένει ή μόνο στη βία κατά των γυναικών. Τούτου λεχθέντος, η μελέτη πρέπει να επιδεικνύει μια προσέγγιση που να σχετίζεται με το φύλο και να διασφαλίζει ότι το φύλο ενσωματώνεται σε όλη την ανάλυση της,— να προσεγγίζει την εμπορία ανθρώπων ως σοβαρή μορφή εγκληματικότητας και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Όλες οι μορφές εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να αντιμετωπιστούν εξίσου.
Παρτίδα 3
Μελέτη με θέμα "Ο αντίκτυπος της προσέγγισης της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση"
Η μελέτη θα πρέπει:— να παράσχει μια εις βάθος κριτική νομική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση σε νομικά μέσα της ΕΕ,— να εκπονήσει μια κριτική και ισορροπημένη εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται το εμπόριο για σεξουαλική εκμετάλλευση στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ εξετάζοντας τα μέσα που έχουν εγκριθεί από διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ,— να παράσχει μια κριτική και ισορροπημένη ανάλυση του τρόπου και του βαθμού που το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ επηρέασε τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές,— να εκπονήσει μια κριτική και ισορροπημένη ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του νομικού και πολιτικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης,— να λάβει υπόψη τα πορίσματα της μελέτης σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων, τη μελέτη σχετικά με τη συνολική επανεξέταση της πολιτικής όσον αφορά τα σχέδια κατά της εμπορίας ανθρώπων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έκθεση των χρηστών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 193-435447
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/10/2018 00:00