Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Υποστήριξη των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ, των υπό ένταξη χωρών και των χωρών της περι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/PHC/8245
Υποστήριξη των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ, των υπό ένταξη χωρών και των χωρών της περιοχής γειτονίας της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητα...
Προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειές του όσον αφορά την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ, των υπό ένταξη χωρών και των χωρών της περιοχής γειτονίας της ΕΕ σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών συστημάτων ετοιμότητας, το ECDC αναζητά υποστήριξη στους ακόλουθους τομείς:1) Παροχή βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων σε θέματα σχετικά με την ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας,2) Εκτίμηση (αξιολόγηση) θεμάτων σχετικά με την ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας,3) Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της ετοιμότητας για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας,4) Εργαστήρια ετοιμότητας και ασκήσεις προσομοίωσης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων.Κάθε περιοχή συνδέεται με μία ή περισσότερες φάσεις του κύκλου ετοιμότητας, καθώς μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/09/2018 00:00
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων σε θέματα σχετικά με την ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας.
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Εκτίμηση (αξιολόγηση) θεμάτων σχετικά με την ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας.
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3
Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της ετοιμότητας για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας,
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 4
Εργαστήρια ετοιμότητας και ασκήσεις προσομοίωσης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων.
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 199-449724
Διορθωτικό
16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/09/2018 00:00