Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση στην τεχνολογία των υπολογιστών σε τάξη και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1489
Κατάρτιση στην τεχνολογία των υπολογιστών σε τάξη και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
Η ΕΤΕπ προκηρύσσει την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών με στόχο την ανάθεση συμφωνιών-πλαίσιο σε διάφορους παρόχους κατάρτισης οι οποίοι θα παράσχουν μαθήματα κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής για το προσωπικό της ΕΤΕπ μέσω είτε συλλογικών τυπικών μαθημάτων κατάρτισης είτε μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 2 παρτίδες:Παρτίδα 1: Μαθήματα κατάρτισης για τα εργαλεία της Microsoft (π.χ. Microsoft Word ή Excel),Παρτίδα 2: Μαθήματα κατάρτισης ΤΠ, πλην των εργαλείων της Microsoft.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/09/2018 00:00
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μαθήματα Κατάρτισης για τα Εργαλεία της Microsoft
Η τράπεζα αναζητά παρόχους υπηρεσιών με ουσιαστική εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη και παράδοση υψηλής ποιότητας μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής σε διεθνές περιβάλλον για μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και/ή δημόσιους οργανισμούς.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στην παροχή διάφορων μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής σε όλο το προσωπικό της ΕΤΕ μέσω των εξής:— σχεδιασμός και προσαρμογή στις ανάγκες της ΕΤΕπ των μαθημάτων, εργαστηρίων, εργαλείων και υλικού κατάρτισης,— παροχή ομαδικών μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, εργαλείων και υλικών,— παροχή και υλοποίηση διαθέσιμων, έτοιμων προς χρήση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης,— σχεδιασμός, παράδοση και υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας αποσκοπούν στην παροχή προς τους συμμετέχοντες (κυρίως τους τελικούς χρήστες) πρακτικής κατάρτισης και των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων πληροφορικής της Microsoft που διαθέτουν οι σταθμοί εργασίας της ΕΤΕπ.
Παρτίδα 2
Μαθήματα κατάρτισης ΤΠ, πλην των εργαλείων της Microsoft
Η τράπεζα αναζητά παρόχους υπηρεσιών με ουσιαστική εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη και παράδοση υψηλής ποιότητας μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής σε διεθνές περιβάλλον για μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και/ή δημόσιους οργανισμούς.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στην παροχή διάφορων μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής σε όλο το προσωπικό της ΕΤΕ μέσω των εξής:— σχεδιασμός και προσαρμογή στις ανάγκες της ΕΤΕπ των μαθημάτων, εργαστηρίων, εργαλείων και υλικού κατάρτισης,— παροχή ομαδικών μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, εργαλείων και υλικών,— παροχή και υλοποίηση διαθέσιμων, έτοιμων προς χρήση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης,— σχεδιασμός, παράδοση και υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας αποσκοπούν στην παροχή προς τους συμμετέχοντες πρακτικής κατάρτισης και στην αποτελεσματικότερη εργασία τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία, λογισμικό και τεχνολογία από δημιουργούς άλλους εκτός της Microsoft.Αυτό θα μπορούσε να αναφέρεται στις τακτικές ανάγκες των τελικών χρηστών όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στην ΕΤΕπ, καθώς και στην έγκαιρη, σε βάθος, τεχνική κατάρτιση των διαχειριστών και των νωτιαίων χρηστών σε ομάδες πληροφορικής και υποστήριξης συστημάτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 183-413249
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/09/2018 00:00