Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προσωρινού προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/18/012
Παροχή προσωρινού προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Ο ΕΟΠ ενδέχεται να χρειαστεί προσωρινό προσωπικό, συμπληρωματικά προς το μόνιμο προσωπικό του για τους ακόλουθους λόγους:— αντικατάσταση του προσωπικού που απουσιάζει λόγω άδειας μητρότητας, παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή για άλλους λόγους,— αντιμετώπιση των περιόδων αιχμής κατά τις οποίες απαιτείται συμπληρωματικό δυναμικό για καθορισμένο χρονικό διάστημα,— εκτέλεση, σε προσωρινή βάση, καθηκόντων τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες που δεν διατίθενται εντός του ΕΟΠ.Με την προκήρυξη της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ένα γραφείο εύρεσης εργασίας το οποίο είναι σε θέση να παράσχει προσωρινό προσωπικό εντός λογικού χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2018 00:00
07/11/2018 14:00
09/11/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 187-421527
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2018 00:00