Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων επιτήρησης, ανάλυσης δεδομένων GIS, βιοστατιστικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/SRS/8990
Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων επιτήρησης, ανάλυσης δεδομένων GIS, βιοστατιστικής, βιοπληροφορικής και υπηρεσίες διαχείρισης...
Το ECDC αναζητά υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και εγγράφων δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των γεωκωδικοποιημένων δεδομένων και των αντίστοιχων συστημάτων, καθώς και μαζικών δεδομένων από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, το ECDC απαιτεί υπηρεσίες όσον αφορά την επιδημιολογική στατιστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της μελέτης, των στατιστικών συμβουλών και της ανάπτυξης των εφαρμογών στην R.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2018 00:00
14/11/2018 16:00
16/11/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διαχειριστής Δεδομένων, Αναλυτής Δεδομένων, Αναλυτής Διακυβέρνησης Δεδομένων/Πληροφοριών και Αναλυτής Δεδομένων GIS
Η υπηρεσία που αναμένεται συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων ατόμων στο σχετικό τομέα που θα εργάζονται υπό την επίβλεψη μέλους του προσωπικού του και σε στενή επαφή με τις ομάδες του ECDC όσον αφορά την παράδοση εμπειρογνωμοσύνης διαχείρισης δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και διακυβέρνησης δεδομένων//πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα γεωχωρικά δεδομένα) στο ECDC και τους εμπλεκόμενους φορείς του.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες βιοστατιστικής
Η αναμενόμενη υπηρεσία συνίσταται στην παροχή παραδοτέων στον τομέα της βιοστατιστικής που εφαρμόζονται στα δεδομένα δημόσιας υγείας.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων
Η αναμενόμενη υπηρεσία συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένα άτομα στους σχετικούς τομείς της ηλεκτρονικής διαχείρισης περιεχομένου και της ηλεκτρονικής ανάλυσης περιεχομένου - σε συνεργασία με τις ομάδες του ECDC για την παράδοση ηλεκτρονικής διαχείρισης περιεχομένου και εμπειρογνωμοσύνης ηλεκτρονικής ανάλυσης περιεχομένου για τους χρήστες του ECDC και τους ενδιαφερόμενους φορείς του στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 210-479164
Διορθωτικό
31/10/2018 00:00
2018/S 187-421526
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2018 00:00