Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 675
Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και...
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι η επιλογή του αναδόχου που θα παράσχει υπηρεσίες συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στα κτίρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα αναλάβει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών.Η σύμβαση αποτελείται από δύο ξεχωριστές παρτίδες:— παρτίδα 1: συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,— παρτίδα 2: συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού/υγειονομικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
24/10/2018 00:00
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συντήρηση εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικές εργασίες
Οι υπηρεσίες συντήρησης που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:— όλες οι προληπτικές εργασίες συντήρησης,— όλες οι διορθωτικές εργασίες συντήρησης,— όλες οι υπηρεσίες επίβλεψης,— όλες οι υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικής διαχείρισης,— παροχή βοήθειας κατά τους περιοδικούς ελέγχους που διενεργεί ο εγκεκριμένος φορέας.Οι εν λόγω παροχές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι οποίες δεν συνιστούν παρεμβάσεις που καλύπτονται από υπηρεσίες συντήρησης και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αφορούν ιδίως μικρές τροποποιήσεις και/ή σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης ή παρακολούθησης των εργασιών που εκτελέστηκαν από τρίτη εταιρεία. Μικρές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τα σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης αποτελούν πιο πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν την παρέμβαση αρκετών εταιρειών. Καθένα από τα εν λόγω σχέδια θα υλοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.Ο κατάλογος των κύριων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παρατίθεται στο παράρτημα 2Α. Η τεχνική και ποσοτική περιγραφή τους παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. Όλες οι εγκαταστάσεις θεωρείται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όλος ο επικουρικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα εξαρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των εγκαταστάσεων.Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταρτίσει έναν προσωρινό και μη εξαντλητικό κατάλογο των υπηρεσιών και των προμηθειών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε στο πλαίσιο της διορθωτικής συντήρησης είτε στο πλαίσιο των εργασιών που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση (παράρτημα 2Γ). Δεν αποτελεί δέσμευση του Συνεδρίου να φροντίσει για την υλοποίηση των εν λόγω παροχών/εργασιών και ενδέχεται να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες.
Παρτίδα 2
Συντήρηση των εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών
Οι υπηρεσίες συντήρησης που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:— όλες οι προληπτικές εργασίες συντήρησης,— όλες οι διορθωτικές εργασίες συντήρησης,— όλες οι υπηρεσίες επίβλεψης,— όλες οι υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικής διαχείρισης,— παροχή βοήθειας κατά τους περιοδικούς ελέγχους που διενεργεί ο εγκεκριμένος φορέας.Οι εν λόγω παροχές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Οι πρόσθετες εργασίες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και οι υγειονομικές εργασίες, οι οποίες δεν συνιστούν παρεμβάσεις που καλύπτονται από υπηρεσίες συντήρησης και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αφορούν ιδίως μικρές τροποποιήσεις και/ή σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης ή παρακολούθησης των εργασιών που εκτελέστηκαν από τρίτη εταιρεία. Μικρές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τα σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης αποτελούν πιο πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν την παρέμβαση αρκετών εταιρειών. Καθένα από τα εν λόγω σχέδια θα υλοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.Ο κατάλογος των κύριων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παρατίθεται στο παράρτημα 2Α. Η τεχνική και ποσοτική περιγραφή τους παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. Όλες οι εγκαταστάσεις θεωρείται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όλος ο επικουρικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα εξαρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των εγκαταστάσεων.Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταρτίσει έναν προσωρινό και μη εξαντλητικό κατάλογο των υπηρεσιών και των προμηθειών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε στο πλαίσιο της διορθωτικής συντήρησης είτε στο πλαίσιο των εργασιών που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση (παράρτημα 2Γ). Δεν αποτελεί δέσμευση του Συνεδρίου να φροντίσει για την υλοποίηση των εν λόγω παροχών/εργασιών και ενδέχεται να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 210-479171
Διορθωτικό
31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2018 00:00