Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή βοήθειας από εμπειρογνώμονες, κυρίως εντός έδρα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/18/013
Συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή βοήθειας από εμπειρογνώμονες, κυρίως εντός έδρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπηρεσίας...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη σύναψη συμβάσεων-πλαισίων υπηρεσιών με οικονομικούς φορείς για την παροχή κατά κύριο λόγο εντός της ΕΕ (εντός των εγκαταστάσεων του ΕΟΧ) και σε περιορισμένο βαθμό εκτός των εγκαταστάσεων (στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή αλλού) συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη της υλοποίησης της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Γης του Copernicus (CLMS) και του επιτόπιου συντονισμού μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών του Copernicus. Οι εμπειρογνώμονες έδρας καλούνται να συνεργάζονται καθημερινά με την ομάδα Copernicus του ΕΟΧ σε διάφορους τομείς και να εκτελούν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα:— σχεδιασμός σκεπτικού υποστήριξης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών,— υποστήριξη της διαχείρισης των συμβάσεων παραγωγής και— αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.2.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παρατήρηση της γης ως προς την σχέση κάλυψη γης/χρήση γης, καθώς και Γεωχωρικές μέθοδοι και τεχνικές Ο ΕΟΠ αναζητά συμβούλους στον τομέα της Παρατήρησης της Γης όσον αφορά την σχέση κάλυψη γης/χρήση γης και Γεωχωρικές μέθοδοι και τεχνικές.Τυπικά καθήκοντα:— να καθορίσει την ελάχιστη προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας/Ποιοτικού Ελέγχου την οποία πρέπει να διασφαλίζουν οι υποψήφιοι σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας για τα προϊόντα της CLMS, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού δειγματοληψίας και των δεικτών που πρέπει να υπολογίζονται,— να καθορίσει μια ανεξάρτητη προσέγγιση επικύρωσης για τα προϊόντα CLMS, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δεδομένων καθώς και τις πλήρεις προδιαγραφές,— Ο σχεδιασμός δειγματοληψίας για μια ιδιότητα.
Παρτίδα 2 Δεδομένα αναφοράς Ο ΕΟΠ αναζητά συμβούλους στον τομέα των δεδομένων αναφοράς.Τυπικά καθήκοντα:— να υποστηρίξει την ομάδα Copernicus στη διαχείριση σχεδίων δεδομένων αναφοράς (π.χ. EU-DEM, EU-hydro) λαμβάνοντας υπόψη τη λύση DEM του προγράμματος Copernicus που προετοιμάζεται από τον ΕΟΔ και τις λύσεις DEM (παρακολούθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας) που διατίθενται στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη κάλυψη, εναρμονισμένες προδιαγραφές και την πολιτική δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus,— να υποστηρίξει την ομάδα του Copernicus στην κατανόηση και την εκτίμηση της συγκεκριμένης ανάγκης για δεδομένα αναφοράς, όπως εκφράζεται από τις βασικές υπηρεσίες του Copernicus και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα συγχώνευσης συγκεκριμένων απαιτήσεων σε μια κοινή απαίτηση πολλαπλών υπηρεσιών,— να υποστηρίξει την ομάδα Copernicus με την εφαρμογή παραδειγματικών περιπτώσεων, βασισμένων σε γεωχωρικές αναλύσεις μιας συλλογής δεδομένων αναφοράς, σε συνδυασμό με τα προϊόντα υπηρεσιών Copernicus.
Παρτίδα 3 Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση Ο ΕΟΠ αναζητά συμβούλους στον τομέα της επικοινωνίας και της αύξησης της ευαισθητοποίησης.Τυπικά καθήκοντα εντός έδρας:— Ο συντονισμός των εκδηλώσεων που σχετίζονται με το Copernicus και οι οποίες φιλοξενούνται στον ΕΟΧ και εκτός του ΕΟΧ,— Η ανάπτυξη και σύνταξη περιεχομένου για εσωτερικά και εξωτερικά μέσα επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο (δικτυακοί τόποι και κανάλια κοινωνικών μέσων), βίντεο, εκτύπωση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,— Η δημιουργία σεναρίων για σύντομα βίντεο (5-10 λεπτών) που εισάγουν/προωθούν νέα προϊόντα ή νέες λειτουργίες των προϊόντων της CLMS ή/και εξηγούν τους τομείς εφαρμογής του παραδείγματος,— Η διατήρηση των επιλεγμένων καναλιών κοινωνικών μέσων,— Η διατήρηση της βάσης δεδομένων των ενδιαφερόμενων μερών της CLMS,— Η ανάπτυξη προτάσεων για εμπορεύματα, ο συντονισμός της παραγωγής και της διάδοσής τους.Τυπικά καθήκοντα εκτός έδρας:— Η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού γραφείου εξυπηρέτησης (που καλύπτουν όλο το εύρος προϊόντων της CLMS) από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες της Δανίας και της ΕΕ από τις 9:00 έως τις 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, μόνο στα αγγλικά,— Η οργάνωση και διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων κατάρτισης / εργαστηρίων για τα επιλεγμένα προϊόντα της CLMS,— Η προετοιμασία και η διάδοση ειδησεογραφικών στοιχείων της CLMS για την διαδικτυακή πύλη,— Η διατήρηση των ενημερωμένων δελτίων πληροφόρησης ηλεκτρονικών προϊόντων (1-2 σελίδες). Η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία και την ενημέρωση των δελτίων πληροφόρησης των προϊόντων μόλις δημιουργηθούν ή αναβαθμιστούν νέα προϊόντα,— Η συστηματική αναζήτηση σχετικών περιπτώσεων του Copernicus για την χρήση του εδάφους, ο συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες, η ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης που συλλέχθηκαν και η καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων για τις περιπτώσεις χρήσης.
Παρτίδα 4 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), γεω-πληροφοριακών τεχνολογιών και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου Ο ΕΟΠ αναζητά συμβούλους στον τομέα των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών (GIS), των τεχνολογιών γεωπληροφορικής και της επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου.Τυπικά καθήκοντα:— η οργάνωση γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή προϊόντων για διάδοση (εναρμόνιση, μορφές, προβολές, χωρική ανάλυση κ.λπ.),— Η εκτέλεση των απαιτούμενων ενημερώσεων των υφιστάμενων προϊόντων Copernicus,— Η διατήρηση του καταλόγου χερσαίων προϊόντων του Copernicus, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση INSPIRE των μεταδεδομένων για τα χερσαία σύνολα δεδομένων του Copernicus,— Η διατήρηση των μη γραμμικών συνόλων δεδομένων VHR και HR,— Η δημοσίευση υπηρεσιών Copernicus WMS στον εξυπηρετητή ArcGIS και η διατήρηση διαδικτυακών χαρτών στο ArcGIS online,— Η διατήρηση του περιεχομένου του χάρτη στη χερσαία πύλη του Copernicus,— Η βελτιστοποίηση της απόδοσης της πύλης της CLMS,— Η εξασφάλιση της λειτουργικής διαθεσιμότητας για τους τελικούς χρήστες και της διαλειτουργικότητας μεταξύ επιλεγμένων (κύριων) πλατφορμών, λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων περιήγησης,— Η παροχή υποστήριξης στην ομάδα του Copernicus για το λογισμικό GIS και τα καθήκοντα γεωπληροφορικής γενικότερα,— Η διατήρηση της τεκμηρίωσης που καλύπτει όλα τα στάδια και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή,— Η αλληλεπίδραση εξ ονόματος της ομάδας παρακολούθησης του εδάφους του Copernicus με τις πρωτοβουλίες της υπηρεσίας πρόσβασης και πληροφόρησης δεδομένων (DIAS),— Η υποστήριξη της ομάδας του Copernicus για την προετοιμασία των δεδομένων της CLMS και την ετοιμότητα προϊόντων για ενσωμάτωση στην υπηρεσίας πρόσβασης και πληροφόρησης δεδομένων (DIAS).— Η υποστήριξη της ομάδας του Copernicus, ώστε να καθοριστεί μια κατάλληλη στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετήσει και θα υιοθετήσει το χαρτοφυλάκιο της CLMS σε σχέση με την πρωτοβουλία αποθήκευσης δεδομένων μεγάλου όγκου που βασίζεται σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές (υπολογιστικό νέφος), η οποία κάνει την εμφάνισή της στην Ευρώπη, και ιδίως όσον αφορά την Παρατήρηση της Γης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 212-483700 Διορθωτικό 03/11/2018 00:00
2018/S 210-479162 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/10/2018 00:00