Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση για την υποστήριξη της εφαρμογής των άρθρων 5, 6 8 και 8γ της οδηγίας 20...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2018-168
Ανάλυση για την υποστήριξη της εφαρμογής των άρθρων 5, 6 8 και 8γ της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ
Η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/87/Ευρατόμ (οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, εφεξής «η Οδηγία»), ενισχύει σημαντικά το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια. Η οδηγία διαμορφώνει μια κοινή βάση για τη διαχείριση της πυρηνικής ασφάλειας, περιγράφοντας τις βασικές διοικητικές, τεχνικές και διαδικαστικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή επιθυμεί τώρα να διευρύνει την ανάλυση της εφαρμογής της οδηγίας, εστιάζοντας σε πολλά πρακτικά ζητήματα, ήτοι τις αρμοδιότητες της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής (CRA) και του κατόχου της άδειας. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να αναλυθούν οι απαιτήσεις διαφάνειας, στις οποίες τόσο η αρμόδια ρυθμιστική αρχή (CRA) όσο και ο κάτοχος αδείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εφαρμογή απαιτήσεων όσον αφορά την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (CRA) και τη διαφάνεια — Άρθρο 5 και Άρθρο 8
Ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της οδηγίας, σε συνδυασμό με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη της εφαρμογής των νομικών απαιτήσεων της οδηγίας. Η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες, το επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας και την περιγραφή πιθανών κενών μεταξύ της οδηγίας και των εφαρμοστέων προτύπων.Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του υφιστάμενου νομικού, διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου για την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 5 και του άρθρου 8 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξετάζοντας συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα, οι διαδικασίες και οι πρακτικές.
Παρτίδα 2
Εφαρμογή απαιτήσεων στους κατόχους αδειών για την απόδειξη ασφάλειας και την επακόλουθη περιοδική επανεξέταση της ασφάλειας...
Η βασική αρχή του άρθρου 6, όπου την πρωταρχική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής εγκατάστασης φέρει ο κάτοχος της άδειας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.Ωστόσο, η παράγραφος 6 στοιχείο β) περιέχει νέα υποχρέωση, βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), όπου ο κάτοχος της άδειας πρέπει να υποβάλει απόδειξη ασφάλειας προς υποστήριξη της υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας για πυρηνική εγκατάσταση ή δραστηριότητα.Η απαίτηση παρέχει σημαντικά περιθώρια στα κράτη μέλη να καθορίσουν το ζητούμενο περιεχόμενο της απόδειξης ασφάλειας ή των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο, η απόδειξη ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκτιμήσεις ασφάλειας σε σχέση με τις απαιτήσεις του άρθρου 8α (στόχος πυρηνικής ασφάλειας), 8β (εφαρμογή του στόχου πυρηνικής ασφάλειας (άμυνα εις βάθος)), 8γ (αρχική αξιολόγηση και περιοδικές αξιολογήσεις ασφάλειας ) και 8δ (ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).Οι διατάξεις του άρθρου 6 στοιχείο γ) περιλαμβάνονται ήδη στην οδηγία 2009/71 και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Το εθνικό πλαίσιο πρέπει να απαιτεί από τους κατόχους άδειας σε τακτά χρονικά διαστήματα:(i) την αξιολόγηση,(ii) την επαλήθευση και(iii) τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων τους με «συστηματικό και επαληθεύσιμο τρόπο». Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να υποχρεούται να διενεργεί τις κατάλληλες εκτιμήσεις ασφάλειας, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία ή επιχειρήματα (π.χ. ανάπτυξη μιας υπόθεσης ασφαλείας).Οι αξιολογήσεις ασφαλείας πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούνται ο στόχος και οι απαιτήσεις πυρηνικής ασφάλειας (άρθρα 8α-8γ).Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται με συστηματικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να αναθεωρηθεί και να επαληθευτεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (CRA) (ή με τη συμμετοχή ενός διαχειριστή δικτύου μεταφοράς (TSO)) στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητάς του. H αρμόδια ρυθμιστική αρχή (CRA) θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης των εν λόγω δραστηριοτήτων.Το πεδίο εφαρμογής της παρτίδας 2 περιορίζεται στα κράτη μέλη που διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των...
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 247-566821
Διορθωτικό
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Διορθωτικό
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/11/2018 00:00