Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών έργων (υπόγειων,...
Οι κατηγορίες εργασιών που καλύπτει η προκηρυσσόμενη σύμβαση είναι οι εξής:— κατασκευή, συντήρηση, τροποποίηση, ανακαίνιση και επισκευή οδών, οδοστρωμάτων, χώρων στάθμευσης, πλατειών και άλλα βοηθητικά έργα,— κατασκευή, συντήρηση, τροποποίηση, ανακαίνιση και επισκευή συστημάτων αποχέτευσης, πλωτών οδών, δεξαμενών και άλλων εγκαταστάσεων ύδρευσης,— κατεδάφιση, εκσκαφή, επιχωμάτωση και διαμόρφωση του εδάφους,— εργασίες σκυροδέτησης και τοιχοποιίας (κυρίως υπόγειοι διάδρομοι, αγωγοί για την πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, τοίχοι αντιστήριξης, θεμελίωση, κ.λπ.),— κατασκευαστικές εργασίες και διάφορα βοηθητικά έργα.Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τα υλικά για την ολοκλήρωση των εν λόγω έργων, συμπεριλαμβανομένης, εάν απαιτείται, της προμήθειας των υλικών και της πιθανής μίσθωσης ειδικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/03/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/05/2014 23:59
13/05/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 059-098356
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/03/2014 00:00