Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ψηφιακής ανάπτυξης για επικοινωνίες που παρέχονται στον Όμιλο ΕΤΕπ
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1526
Υπηρεσίες ψηφιακής ανάπτυξης για επικοινωνίες που παρέχονται στον Όμιλο ΕΤΕπ
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής ανάπτυξης για επικοινωνίες. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 3 παρτίδες:— παρτίδα 1: Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών και εργαλείων,— παρτίδα 2: Μοντέλα ψηφιακού σχεδιασμού για ανάπτυξη Ιστού και Υπολογιστών εμπροσθίου άκρου,— παρτίδα 3: Υπηρεσίες εμπειρίας χρήστη για ψηφιακά προϊόντα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/12/2018 00:00
15/02/2019 23:59
19/02/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών και εργαλείων
Η ΕΤΕπ θα αναθέσει μία συμφωνία πλαίσιο με έναν μεμονωμένο πάροχο.Ο πάροχος υπηρεσιών θα παρέχει συνεχείς και διακριτές υπηρεσίες, που θα καλύπτουν τη δημοσίευση και ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές επικοινωνίες.Απαιτούμενες υπηρεσίες:Α. Μια ομάδα ανάπτυξης εντός των εγκαταστάσεων της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο,Β. Ad-hoc ψηφιακές υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξη έργων.
Παρτίδα 2
Μοντέλα ψηφιακού σχεδιασμού για ανάπτυξη Ιστού και Υπολογιστών εμπροσθίου άκρου
Η ΕΤΕπ θα συνάψει πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσια με έως και 5 παρόχους υπηρεσιών (υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιητικός αριθμός προσφερόντων πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής ή/και επαρκής αριθμός προσφορών πληρούν τα κατώτατα όρια τεχνικών κριτηρίων ανάθεσης). Στη συνέχεια, θα απονεμηθούν συγκεκριμένες αναθέσεις με τη χρήση της διαδικασίας διαδοχικών σταδίων.Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν συνεχείς και διακριτές υπηρεσίες που απαιτούνται για να προωθήσουν και να αναπτύξουν συνεχώς την υπάρχουσα διαδικτυακή εικονική ταυτότητα της ΕΤΕπ σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παράσχουν αναπροσαρμογή και σχεδιασμό υπολογιστών εμπροσθίου άκρου που θα είναι ενσωματωμένα από τον πάροχο υπηρεσιών της παρτίδας 1 στις πλατφόρμες και τις εφαρμογές της ΕΤΕπ.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες εμπειρίας χρήστη για ψηφιακά προϊόντα
Η ΕΤΕπ θα συνάψει πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσια έως και σε 5 παρόχους υπηρεσιών (υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιητικός αριθμός προσφερόντων πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής ή/και επαρκής αριθμός προσφορών πληρούν τα κατώτατα όρια τεχνικών κριτηρίων ανάθεσης). Στη συνέχεια, θα απονεμηθούν συγκεκριμένες αναθέσεις με τη χρήση της διαδικασίας διαδοχικών σταδίων.Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν διακριτές υπηρεσίες που απαιτούνται για συγκεκριμένα έργα εκτός έδρας, για την υποστήριξη της προ-ανάπτυξης προϊόντων ψηφιακής επικοινωνίας (επιγραμμικές πλατφόρμες, εφαρμογές για κινητά, εφαρμογές και ιστότοποι). Αναμένεται ότι θα είναι πλήρως εξοικειωμένοι και θα φέρουν σε κάθε έργο τις πιο πρόσφατες και βέλτιστες πρακτικές έρευνας και εφαρμογής στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 243-553864
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/12/2018 00:00