Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου ΤΠΕ ΙΙ (επαναπροκήρυξη)
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου ΤΠΕ ΙΙ (επαναπροκήρυξη)
Στόχος της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου με πάροχο υπηρεσιών για υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν με τη μορφή ανθρωποημερών, κατηγοριοποιημένων σε διάφορα προφίλ. Μια λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών και προφίλ διατίθεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία είναι ελεύθερη μόνο για υποψήφιους οι οποίοι συμμορφώνονται πλήρως με την «Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής», η οποία διατίθεται στο παράρτημα Γ των εγγράφων της σύμβασης.Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της υποβολής κοινής προσφοράς ως κοινοπραξία/όμιλος και της υποβολής προσφοράς ως μεμονωμένοι υποψήφιοι με δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, ύπαρξης 1 ή περισσότερων υπεργολάβων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 242-552101
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2018 00:00