Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G φάση II – SMART 2019/0009
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2019/0009
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G φάση II – SMART 2019/0009
Η σημασία της χάραξης δυναμικής πολιτικής έχει αυξηθεί στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην ΕΕ χρειάζονται ακριβή και επίκαιρη πληροφόρηση για την αγορά σχετικά με τους σκοπούς τους.Προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως που θα οδηγήσουν στις κατάλληλες δράσεις της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει την παρακολούθηση της προόδου και των συναφών εξελίξεων εν όψει των στόχων του σχεδίου δράσης 5G (5GAP - 5G Action Plan).Οι αναφορές θα πρέπει να παρέχουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές και τις ενδεχόμενες εξελίξεις στην αγορά καθώς και τις συναφείς προπαρασκευαστικές δράσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στον τομέα του 5G. Αυτές οι εξελίξεις πρέπει να αναλυθούν ως προς τις στρατηγικές συνέπειές τους στο πλαίσιο του 5GAP και άλλων στόχων δημόσιας πολιτικής. Η κύρια έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου θα πρέπει επίσης να αναλυθούν οι σημαντικές διεθνείς εξελίξεις με πιθανό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 027-059056 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/02/2019 00:00