Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών βάσεων δεδομένων διευθύνσεων, διάδοσης και παρακολούθησης μέσων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/COM/18/001
Παροχή υπηρεσιών βάσεων δεδομένων διευθύνσεων, διάδοσης και παρακολούθησης μέσων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (2...
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις-πλαίσια παροχής υπηρεσιών για κάθε μια από τις 2 παρτίδες με παρόχους υπηρεσιών που θα παράσχουν υποστήριξη στον ΕΟΠ στον τομέα των υπηρεσιών βάσεων δεδομένων διευθύνσεων, διάδοσης και παρακολούθησης μέσων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων διευθύνσεων και διάδοσης Συντήρηση βάσεων δεδομένων διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) και διάδοση των έντυπων και ηλεκτρονικών προϊόντων του ΕΟΠ με συστηματικό και έγκαιρο τρόπο.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων Ο ΕΟΠ προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί καθημερινά την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης του και επίσης να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να αναλύει περιοδικά τα μέσα ενημέρωσης και την κάλυψη των κοινωνικών μέσων μετά την προκήρυξη σημαντικών εκθέσεων του ΕΟΠ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 247-566766 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2018 00:00