Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (4 παρτίδες)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Υποστήριξη πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (4 παρτίδες)
Για την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, είναι απαραίτητο να τεθεί σε ισχύ σύμβαση για το μέλλον (παρτίδα 2) όσον αφορά την υποστήριξη της εφαρμογής. Παρομοίως, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις χρειάζονται τεχνική συμβολή και είναι απαραίτητη η εμβάθυνση των πολιτικών μας (Παρτίδα 1). Η σταδιακή κατάργηση πρέπει να εφαρμοστεί ομαλά και είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση των επιπτώσεών της στην αγορά (Παρτίδα 3). Είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η παρτίδα 4, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισμού, απαιτώντας την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε υδροφθοράνθρακες και εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση του αερίου SF6 στα συστήματα διανομής, καθώς και εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους υδροφθοράνθρακες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Διεθνή θέματα και διάδοση που αφορά τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου/τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Οι γενικοί στόχοι αυτής της παρτίδας είναι να εξασφαλίσουν επαρκή τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στις διεθνείς συναντήσεις βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και να στηρίξουν τη ΓΔ CLIMA σε δραστηριότητες προβολής, ιδίως όσον αφορά τις εναλλακτικές δυνατότητες χαμηλού παγκόσμιου δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη (GWP) μεταξύ άλλων σε διεθνές επίπεδο.
Παρτίδα 2 Εσωτερική υποστήριξη Γενικός στόχος είναι η στήριξη της ΓΔ CLIMA κατά την εφαρμογή των (νέων) πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και την προστασία της στιβάδας του όζοντος . Οι ειδικοί στόχοι του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού είναι η απόκτηση:— στήριξης της εγχώριας εφαρμογής του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ιδίως όσον αφορά το μητρώο υδροφθορανθράκων, την υποβολή εκθέσεων, τις ποσοστώσεις, το γραφείο υποστήριξης των επιχειρήσεων και τα ζητήματα συμμόρφωσης,— στήριξης στην ανάλυση των αιτήσεων παρέκκλισης στο πλαίσιο του κανονισμού για το όζον.
Παρτίδα 3 Παρακολούθηση τιμών υδροφθορανθράκων και σταδιακή κατάργηση Ο γενικός στόχος είναι να αναλυθούν οι αγορές και οι οικονομικές πτυχές της προσφοράς και της ζήτησης υδροφθορανθράκων και εναλλακτικών τεχνολογιών για εσωτερική χρήση από τη ΓΔ CLIMA, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.Οι ειδικοί στόχοι της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι:— η παρακολούθηση και η ανάλυση της αγοράς και οι εξελίξεις των τιμών για τους υδροφθοράνθρακες στην παγκόσμια αγορά και την αγορά της ΕΕ,— η αξιολόγηση της λειτουργίας και του αντίκτυπου του συστήματος ποσοστώσεων,— η ανάλυση του αντίκτυπου της σταδιακής μείωσης της καινοτομίας στους σχετικούς τομείς,— η αξιολόγηση του μεγέθους του παράνομου εμπορίου και ο εντοπισμός των μη συμμορφούμενων εταιρειών όταν είναι δυνατόν.
Παρτίδα 4 Αναφορές για αέριο SF6 και δυαδικό σύστημα κλιματισμού Ο γενικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, καθώς και να αναλυθούν οι σχετικές πληροφορίες που υποστηρίζουν την Επιτροπή κατά την εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με τα συστήματα διακοπτών και τα δυαδικά συστήματα κλιματισμού που αναφέρονται ανωτέρω. Επιπλέον, το έργο των συμβούλων πρέπει να παράσχει συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.Οι ειδικοί στόχοι του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού είναι:Η παροχή μιας επισκόπησης των σχετικών υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Ε & Α για τους εν λόγω τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η αξιολόγηση του δυναμικού της αγοράς των υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων στην ΕΕ σύμφωνα με τα 4 κριτήρια κόστους/αποτελεσματικότητας, τεχνικής σκοπιμότητας, ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας.Η παροχή συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 250-576682 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/12/2018 00:00