Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μια στρατηγική πορεία για το μέλλον: μετασχηματιστική οργάνωση, διαχείριση έργων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
WK-1530
Μια στρατηγική πορεία για το μέλλον: μετασχηματιστική οργάνωση, διαχείριση έργων και διαχείριση αλλαγών
Υπηρεσίες υποστήριξης σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετασχηματιστική αλλαγή στην οργάνωση, στη διαχείριση έργων και στη διαχείριση αλλαγών για διάφορα τμήματα εντός της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ.— Παρτίδα 1: Στρατηγική μετασχηματιστική αλλαγή,— Παρτίδα 2: Διαχείριση έργων και διαχείριση αλλαγών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/02/2019 00:00
18/03/2019 23:59
21/03/2019 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Στρατηγική μετασχηματιστική αλλαγή
Θα ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών να εκτελέσει οργανωτικό σχεδιασμό, να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της υφιστάμενης οργάνωσης και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό μιας βέλτιστης νέας δομής που θα μπορούσε να περιλαμβάνει εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών και/ή τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI - Artificial Intelligence).
Παρτίδα 2
Διαχείριση έργων και διαχείριση αλλαγών
Ο παροχέας υπηρεσιών θα παρέχει τα εξής:— ικανότητες διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών δραστηριοτήτων του γραφείου διαχείρισης έργων (PMO - Project Management Office), σε διάφορα οργανωτικά έργα που εκτελούνται για την υποστήριξη της διάρθρωσης και της ανάπτυξης της Τράπεζας,— ικανότητες διαχείρισης αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών σε επιχειρηματικές διαδικασίες, σε συστήματα και τεχνολογία, σε επαγγελματικούς ρόλους και οργανωτικές δομές,— ενημερώσεις του προσωπικού της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δημιουργία και την υλοποίηση στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης αλλαγών που μεγιστοποιούν την υιοθέτηση και χρήση αυτών από τους εργαζόμενους και ελαχιστοποιούν την αντίσταση,— παροχή βοήθειας στην ΕΤΕπ για την καθοδήγηση διευθυντών και προϊσταμένων όλων των επιπέδων μέσω των μεταβάσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 027-059053
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2019 00:00