Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή του Know Your Client - (KYC) και άλλη Υποστήριξη στις Επιχειρησιακές Υποχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LZ-1527
Παροχή του Know Your Client - (KYC) και άλλη Υποστήριξη στις Επιχειρησιακές Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης 2019-2022
Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΕΤΕπ συμμορφώνεται με την Καλύτερη Τραπεζική Πρακτική ("ΚΤΠ") και, επομένως, οι κανονιστικές ρυθμίσεις και οι εξελίξεις της αγοράς παρακολουθούνται στενά.Στην παρτίδα 1, η ΕΤΕπ επιθυμεί να επιλέξει πολλούς παρόχους που θα επικουρούν το προσωπικό της μονάδας TMR/KYC της ΕΤΕπ στην καθημερινή τους εργασία, σχετικά με την ανάλυση του KYC και άλλους προκαταρκτικούς ελέγχους (όπως σε ότι αφορά την ακεραιότητα και τις κυρώσεις) για νέες πράξεις κατά την περίοδο 2019- 2022.Στην παρτίδα 2, η ΕΤΕπ επιθυμεί να επιλέξει πολλούς παρόχους που υποστηρίζουν τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης Συναλλαγών (TMR) κατά την αξιολόγηση των φορολογικών ζητημάτων στα έργα που παρακολουθεί επί του παρόντος η Τράπεζα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 KYC/Διαδικασία συμμόρφωσης Η ΕΤΕπ αναζητά εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει το προσωπικό της μονάδας TMR/KYC της ΕΤΕπ στην καθημερινή τους εργασία σχετικά με την ανάλυση KYC και άλλους προκαταρκτικούς ελέγχους (όπως η ακεραιότητα και οι κυρώσεις) για νέες πράξεις κατά την περίοδο 2019-2022. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει επίσης τα έτη αιχμής, όταν η τακτική αναθεώρηση του KYC για ορισμένους ομολόγους της ΕΤΕπ προβλέπεται να επικαιροποιηθεί (βάσει προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο).
Παρτίδα 2 Φορολογική Ανάλυση Στην παρτίδα 2, η ΕΤΕπ επιθυμεί να επιλέξει πολλούς παρόχους που υποστηρίζουν τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης Συναλλαγών (TMR) κατά την αξιολόγηση των φορολογικών ζητημάτων στα έργα που παρακολουθεί επί του παρόντος η Τράπεζα.Τα ζητήματα μπορεί να σχετίζονται με τη φοροαπάτη, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές ή/και τις επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων κατά της φοροδιαφυγής της ΕΕ (ATAP) από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης όπως το FATF και το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ ("Φορολογικά Ζητήματα").Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα TMR / KYC αναζητά εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει το προσωπικό της ΕΤΕπ να αναλύσει τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν τα διάφορα φορολογικά ζητήματα στην παρακολούθηση των υπό εκτέλεση έργων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 022-047122 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/01/2019 00:00