Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Τίτλος:
Παροχή προμηθειών γραφείου, χαρτιού καθώς και αναλώσιμων πληροφορικής, και για ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/2019/OP/0006
Παροχή προμηθειών γραφείου, χαρτιού καθώς και αναλώσιμων πληροφορικής, και για εκτύπωση, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το...
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια προϊόντων γραφείου, χαρτιού καθώς και αναλώσιμων πληροφορικής, και για εκτύπωση τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmΠροσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και οι πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρονται τα ετήσια κέρδη προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με τα ετήσια κέρδη προ φόρων των τριών τελευταίων ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα 3 τελευταία έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία), δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα.— δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.
Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτιολογήσει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους: 5 700 000 EUR.
— ο υποψήφιος θα παράσχει αποδεικτικό εκτέλεσης τριών συμβάσεων, ελάχιστης αξίας 250 000 EUR έκαστη με άμεση σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και έχουν εκτελεσθεί κατά τα 3 τελευταία έτη συνοδευόμενες από το ποσό τους, τη διάρκεια, την ημερομηνία έναρξής τους και τα πλήρη στοιχεία (όνομα επικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των δημόσιων ή ιδιωτικών αποδεκτών τους. Ο κατάλογος αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από κάθε δικαιούχο,— ο υποψήφιος θα παράσχει πιστοποίηση ISO 9001 ή, ελλείψει αυτής, εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης με τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: τομέας και πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας· παρουσίαση της εταιρείας, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των πελατών· τεκμηριωμένη δήλωση της διοίκησης σχετικά με την ποιοτική πολιτική που ακολουθείται, το οργανόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, την περιγραφή των διαδικασιών και της αλληλεπίδρασής τους και των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει για καθεμία από τις τρεις συμβάσεις ελάχιστη αξία ύψους: 250 000 EUR.
Σημεία αναφοράς
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 030-065941
Διορθωτικό
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/01/2019 00:00