Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Τεχνητής Νοημο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2019/0019
Συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων Νέων Τεχνολογιών - SMART 2019/0019
Οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μεγάλα δεδομένα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών και η τρισδιάστατη εκτύπωση, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό θέμα για την επόμενη Επιτροπή και δεν διαθέτουμε στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής βασισμένης σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Αυτή θα είναι μια μελέτη δύο φάσεων. Η φάση Ι (20 % της αξίας της σύμβασης.) περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα και εκθέσεις, τον καθορισμό ενός μεθοδολογικού πλαισίου για μια έρευνα μεγάλης κλίμακας και τουλάχιστον μία πρόσθετη μέθοδο, καθώς και τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος σε τουλάχιστον 5 κράτη μέλη. Η φάση ΙΙ (80 % της αξίας της σύμβασης.) θα ξεκινήσει, εάν η φάση Ι είναι επιτυχής και θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες τρίτες χώρες. Στόχος είναι να επιτευχθεί αξιόπιστη ποσοτική επισκόπηση σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των νέων τεχνολογιών. Τα δεδομένα χρησιμεύουν επίσης ως εισροές στο DESI 2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 038-084403
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/02/2019 00:00