Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση των επενδύσεων σε υποδομές και δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογική...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018CE16BAT111
Αξιολόγηση των επενδύσεων σε υποδομές και δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (RTD) που υποστηρίζονται από το...
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO) προτίθεται να προκηρύξει μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές, στα κέντρα αρμοδιότητας και στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (RTD) που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά την περίοδο 2007-2013.Η αξιολόγηση θα προβεί σε απολογισμό των διαφόρων τύπων παρεμβάσεων όσον αφορά την RTD που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ERDF κατά την περίοδο 2007-2013 και θα αξιολογήσει τη λογική τους και τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους.Η αξιολόγηση θα παράσχει μια επισκόπηση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδότηση της RTD από το ERDF σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα στο βαθμό που μπορούν να εντοπιστούν. Θα εξετάσει λεπτομερέστερα αυτό το θέμα σε επιλεγμένες χώρες και περιοχές με στόχο να εντοπίσει τους τύπους παρεμβάσεων που είναι οι πλέον επιτυχείς (ή αποτελεσματικοί) και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία τους.Θα γίνει αναθεώρηση της σχετικής βιβλιογραφίας και εγγράφων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 025-054231
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/02/2019 00:00