Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκή υπηρεσία επίγειας κίνησης Copernicus - Υποστηρικτικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/19/004
Ευρωπαϊκή υπηρεσία επίγειας κίνησης Copernicus - Υποστηρικτικές υπηρεσίες
Η ευρωπαϊκή υπηρεσία επίγειας κίνησης (EGMS) αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου προϊόντων της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του Copernicus και η εφαρμογή της έχει ανατεθεί στον ΕΟΧ. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με έναν οικονομικό φορέα που θα καλύπτει τα ακόλουθα 2 καθήκοντα:— ίδρυση της συμβουλευτικής επιτροπής επίγειας κίνησης του Copernicus,— Παροχή υποστηρικτικού εμπειρογνώμονα που θα εργάζεται εντός της έδρας του ΕΟΧ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/02/2019 00:00
22/03/2019 14:00
25/03/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 051-116421
Διορθωτικό
13/03/2019 00:00
2019/S 028-061255
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/02/2019 00:00