Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Τίτλος:
Αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2019/OCS/10467
Αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών
Το ECDC ξεκινά ένα σχέδιο με σκοπό:1) τον προσδιορισμό και την αντιπαραβολή των συναφών αποδείξεων και την παρουσίαση αυτών σε μορφή που λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για το ECDC και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του και που υποστηρίζει τη στρατηγική λήψη αποφάσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη δημόσια υγεία και την εντολή του Κέντρου,2) την αξιολόγηση των αποδεδειγμένων και πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων (χρονικό πλαίσιο 5-10 έτη) των πρόσφατων επιτευγμάτων στα εξής:(α) τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, και(β) μικροβιολογικός έλεγχος και μικροβιολογική διαγνωστική στη δημόσια υγεία, συγκεκριμένα την παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών. Βάσει του σημείου 1) και του 2), το ECDC θα συνεργαστεί στενά με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του προκειμένου να προσδιορίσει τις νέες τεχνολογίες με το μεγαλύτερο δυναμικό — τόσο θετικό όσο και ανατρεπτικό — τα επόμενα έτη, καθώς και τις λειτουργίες του ECDC και ζητήματα δημόσιας υγείας εντός των αρμοδιοτήτων του Κέντρου που μπορούν να επωφεληθούν από τις προσδιορισμένες νέες τεχνολογίας και τις αντίστοιχες επενδύσεις, και να αναπτύξει έναν «οδικό χάρτη».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 060-137757
Διορθωτικό
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/02/2019 00:00