Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την «Επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας»...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0011.
Μελέτη σχετικά με την «Επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας» - SMART 2014/0011.
Στόχος της μελέτης είναι η παροχή μιας τεκμηριωμένης και άρτιας κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης η οποία θα επιτρέψει, μαζί με τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αλλαγή ή όχι, καθώς και τον τρόπο αλλαγής, του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, η μελέτη θα πρέπει να αξιολογήσει μεταξύ άλλων: i) τα κοινωνικοοικονομικά, άμεσα και έμμεσα οφέλη και το κόστος παροχής (ελάχιστων απαιτήσεων) ποιότητας της ευρυζωνικής υπηρεσίας σε επίπεδο ΕΕ, ii) τον βαθμό στον οποίο η αγορά και οι πολιτικές πρωτοβουλίες (εκτός της καθολικής υπηρεσίας) ενδέχεται να παράσχουν ευρυζωνικές συνδέσεις στους χρήστες (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη LTE και τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικής κάλυψης, τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τις κρατικές ενισχύσεις), iii) την καταλληλότητα των τρεχουσών απαιτήσεων και όρων εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, iv) μια πιθανή μείωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας στον βαθμό που η αγορά παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες (π.χ. πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες τηλεφωνίας, υπηρεσία καταλόγου και υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, δημόσια κοινόχρηστα τηλέφωνα). Επιπλέον, η μελέτη θα αξιολογήσει την προσιτότητα των χρεώσεων εντός του συστήματος της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και την πιθανότητα πρόσθετων υποχρεώσεων της ευρυζωνικής καθολικής υπηρεσίας και, ειδικότερα, τη σκοπιμότητα και το κόστος σύνδεσης δημόσιων χώρων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως σχολείων, βιβλιοθηκών και κέντρων υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, θα αξιολογηθούν οι θετικές και οι αρνητικές πτυχές των διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών της καθολικής υπηρεσίας (π.χ. από δημόσια μέσα, χρηματικές συνεισφορές από τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους δικαιούχους ή/και από καταναλωτές σταθερών και ασύρματων υπηρεσιών με τη μορφή πρόσθετων χρεώσεων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 074-127001
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/04/2014 00:00