Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις δραστηριότητες του τομέα των μ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-COD-19-T13
Υποστήριξη της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις δραστηριότητες του τομέα των μεταφορών
Ο ENISA επιδιώκει την ανάθεση υπηρεσιών σε 2 κατ' ελάχιστο και 5 κατ' ανώτατο όριο παρόχους υπηρεσιών ανά παρτίδα, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν στήριξη στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις δραστηριότητες του τομέα ων μεταφορών. Οι δύο κύριοι τομείς είναι: ΠΑΡΤΙΔΑ 1 - Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τον τομέα της ναυτιλίας και ΠΑΡΤΙΔΑ 2 - Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τον τομέα των σιδηροδρόμων.Οι επιτυχόντες προσφέροντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες στους εν λόγω τομείς, με έμφαση στις πτυχές που εμπίπτουν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ENISA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τον τομέα της ναυτιλίας Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις στα ακόλουθα θέματα:1) Ζητήματα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των υποδομών και υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας, καθώς και με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τον τομέα της Ναυτιλίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (π.χ. ΔΝΟ).2) Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στις ναυτιλιακές υποδομές και υπηρεσίες.3) Συνεργασία με φορείς/οργανισμούς του ναυτιλιακού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, λιμένες (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών αρχών, λιμενικών εγκαταστάσεων, τερματικών κ.λπ.), ναυτιλιακές εταιρείες, υπηρεσίες θαλάσσιας κυκλοφορίας, εθνικές ναυτιλιακές αρχές, νηογνώμονες κ.λπ.4) Πρακτικές/μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου, κανονισμοί, πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές, ορθές πρακτικές ειδικά για τον ναυτιλιακό τομέα (π.χ. ISPS).5) Ζητήματα ασφαλείας συστημάτων ICS-SCADA π.χ. ασφάλεια ΕΤ (OT), σύγκλιση ΤΠ (ΙΤ) / ΕΤ (ΟΤ) κλπ.6) Επιχειρήσεις βασικών υπηρεσιών (τομέας μεταφορών) και πρακτικές ασφαλείας και γνώση του κανονιστικού πλαισίου, π.χ. Οδηγία για την ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών , τον ΓΚΠΔ κ.λπ.7) Κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για την ορθή πρακτική και τις προδιαγραφές CIIP ή/και την Ναυτική ασφάλεια, π.χ. οδηγίες ορθής πρακτικής ENISA, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, κατευθυντήριες γραμμές BIMCO, πρότυπα NERC CIP, ANSI / ISA 99 κλπ.8) Θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, π.χ. διαδίκτυο και ασφάλεια του διαδικτύου, κρυπτογραφία, δοκιμές, διαχείριση ασφάλειας, κ.λπ.9) Ασφάλεια και ανθεκτικότητα των υποδομών και ζητήματα CIIP, όπως υποδομές δημόσιας κλείδας (PKI) και βασικά πρωτόκολλα, π.χ. BGP, DNS κ.λπ.
Παρτίδα 2 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τον τομέα των σιδηροδρόμων Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις στα ακόλουθα θέματα:1) οικοσυστήματα του σιδηροδρομικού τομέα και συγκεκριμένα των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (όπως περιγράφονται στο παράρτημα II) της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομών.2) Ζητήματα ασφαλείας στον τομέα των σιδηροδρόμων π.χ. ασφάλεια ΕΤ (OT), σύγκλιση ΤΠ (ΙΤ) / (ΕΤ)ΟΤ κλπ.3) Ζητήματα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου στον τομέα των Σιδηροδρόμων σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο.4) Επιχειρήσεις βασικών υπηρεσιών (τομέας μεταφορών) και πρακτικές ασφαλείας και γνώση του κανονιστικού πλαισίου, π.χ. Οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, τον ΓΚΠΔ, τα πακέτα κινητικότητας της ΕΕ.5) Κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα CIIP καλής πρακτικής, π.χ. οδηγοί ορθής πρακτικής ENISA, δραστηριότητες Shift2Rail, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, οδηγίες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων κλπ.6) Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στις Σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες.7) Ζητήματα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου στον τομέα των Σιδηροδρόμων σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο.8) Θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, π.χ. διαδίκτυο και ασφάλεια του διαδικτύου, κρυπτογραφία, δοκιμές, διαχείριση ασφάλειας, κ.λπ.9) Ασφάλεια και ανθεκτικότητα των υποδομών και ζητήματα CIIP, όπως υποδομές δημόσιας κλείδας (PKI) και βασικά πρωτόκολλα, π.χ. BGP, DNS κ.λπ.10) Δραστηριότητες Διαδικτύου στη διαχείριση δικτύου και ασφάλειας για μεγάλους παροχείς δικτύων και σημεία ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 046-104543 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/03/2019 00:00