Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα της εν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-COD-19-T14
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα της ενέργειας
Ο ENISA επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για υπηρεσίες με τουλάχιστον 2 και κατ' ανώτατο όριο 5 παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με μέτρα ασφαλείας στον τομέα της ενέργειας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες στον εν λόγω τομέα, με έμφαση στις πτυχές που εμπίπτουν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ENISA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/03/2019 00:00
08/04/2019 18:00
09/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 050-113779
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2019 00:00