Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωση...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERA 2019 02 OP
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διερμηνείας διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές.Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ανατεθεί υπό μορφή μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με διαδοχική σειρά και μέγιστο αριθμό 3 οικονομικών φορέων (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις).Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονης, διαδοχικής ή ψιθυριστής), για τις συνεδριάσεις στη Λίλλη και στη Valenciennes, αλλά και εξίσου και ως επί το πλείστον για τις συνεδριάσεις ή τις διασκέψεις που διοργανώνει ο Οργανισμός σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79540000
FRE11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/05/2019 00:00
11/06/2019 11:00
11/06/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 087-208302
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2019 00:00