Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες σχετικά με τη στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Μελέτες σχετικά με τη στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των βιοπροϊόντων και βιοϋπηρεσιών
Συνολικός στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι η παροχή ενός εύρους νέων πληροφοριών και αναλύσεων που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση των μελλοντικών κατευθύνσεων πολιτικών, των αναδυόμενων τεχνολογιών, των κοινωνικών απαιτήσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στους τομείς της βιοοικονομίας που αφορούν τα βιοπροϊόντα και την βιοκαινιοτομία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Οικονομία εκπομπών άνθρακα
Σκοπός των υπηρεσιών είναι η διερεύνηση της φύσης και της κλίμακας αυτής της πρόκλησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι ενεργειακά αποδοτικοί πόροι και η χρήση άνθρακα, καθώς και να προσδιοριστούν πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση της πρόκλησης σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και αστικό επίπεδο.
Παρτίδα 2
Βιοεπιστήμες και φυσικές επιστήμες και τεχνολογίες ως κινητήριοι µοχλοί της βιοκαινοτομίας
Αυτή η υπηρεσία θα εστιάσει στα πλεονεκτήματα των βιοεπιστημών και των φυσικών επιστημών ως βασικούς κινητήριους µοχλούς της βιοκαινοτομίας. Ο ανάδοχος θα συλλέγει, θα συστηματοποιεί, θα αναλύει και στη συνέχεια θα αξιολογεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην καινοτομία σε κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων βιοκαινοτομίας για την Ευρώπη του 2030. Θα διεξάγει μια μελέτη προβλέψεων σχετικά με τις βασικές ανάγκες και ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για βιοεπιστήμες και φυσικές επιστήμες και τεχνολογίες που πραγματοποιούνται με βιοκαινοτομία, την τεχνική σκοπιμότητά τους, το δυναμικό καινοτομίας τους, την οικονομική συνάφειά τους για την Ευρώπη καθώς και την πιθανή συνεισφορά σε στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs - Sustainable Development Goals).
Παρτίδα 3
Διαδρομές βιοδιυλιστηρίων και προοπτική για ανάπτυξη
Στόχος της υπηρεσίας είναι η συλλογή αποδείξεων και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και των ειδικών στη δημιουργία μιας προοπτικής για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων βιοδιυλιστηρίων που βασίζονται σε χημικό/υλικό στην Ευρώπη για το 2030, βάσει της εις βάθος αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, διαδρομών βιοδιυλιστηρίων, αναδυόμενων πλατφορμών μετατροπής, οδηγών πολιτικής, προβλέψεων για κορυφαίες αγορές και επιτροπών βιοδιυλιστηρίων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 093-223799
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/05/2019 00:00