Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναφορά της κατάστασης θεμάτων ευπάθειας στην Κυβερνοασφάλεια 2018
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA D-COD-19-T15
Αναφορά της κατάστασης θεμάτων ευπάθειας στην Κυβερνοασφάλεια 2018
Το 2019, ο ENISA επικεντρώνεται στη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης της ευπάθειας, παρέχοντας μια συνολική ανάλυση των ενημερωτικών οδηγιών του παρελθόντος έτους (2018) σχετικά με την εν λόγω ευπάθεια. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) εισάγει την έννοια της ευθύνης για τις εταιρείες που επηρεάζονται από παραβιάσεις δεδομένων, εξ ου και η ανάγκη για μια προορατική προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων. Το πεδίο αυτής της μελέτης περιορίζεται στην ανάλυση μόνο των ενημερωτικών οδηγιών για την ευπάθεια του έτους 2018. Όλες οι παρατηρήσεις και τα πιθανά κενά που εντοπίστηκαν θα γίνουν στο πλαίσιο των ενημερωτικών οδηγιών του παρελθόντος έτους. Ο ENISA αναμένει από τον επιλεγμένο ανάδοχο να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωτικές οδηγίες για την ευπάθεια από πηγές πληροφοριών ανοικτού κώδικα (π.χ. εθνικές βάσεις δεδομένων ευπάθειας), να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα και να παρουσιάσει τα ευρήματα χρησιμοποιώντας ευκολονόητες απεικονίσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/03/2019 00:00
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 050-113777
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2019 00:00