Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα πολωνικά προς ...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
COJ-PROC-19/006
Σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα πολωνικά προς τα σλοβακικά.
Η δημόσια σύμβαση είναι διαρκής, έτσι ώστε νέα αιτήματα να μπορούν να γίνουν δεκτά ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο είναι 1 έτος, ανανεώσιμη με σιωπηρή συναίνεση έως και 3 φορές, κάθε φορά για μια περίοδο 1 έτους. Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων-πλαίσιο που θα συναφθούν. Θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των αναδόχων βάσει των κριτηρίων ανάθεσης. Ο κατάλογος αυτός θα καθορίσει την αρχική σειρά με την οποία, υπό το πρίσμα της ικανότητας απόδοσής τους και του πιθανού πεδίου εξειδίκευσής τους, οι ανάδοχοι θα καλούνται προκειμένου να τους προσφέρονται συγκεκριμένες μεταφράσεις. Η εν λόγω ταξινόμηση θα επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ταξινόμηση θα τροποποιηθεί επίσης μετά τη σύναψη νέων συμβάσεων-πλαίσιο ή τη λήξη υφιστάμενων συμβάσεων-πλαίσιο.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79530000
LU000
Σημεία αναφοράς
22/03/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/04/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 058-132850 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/03/2019 00:00