Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών σε 5 παρτίδες για την παροχή υπηρεσιών εξωτερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPRS/DIRC/SER/19/002
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών σε 5 παρτίδες για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκ των...
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών σε πέντε (5) παρτίδες για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων και της εκ των υστέρων αξιολόγησης και της εκτίμησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της δοκιμής αντοχής όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ.Παρτίδα 1: Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών, βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια, περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων.Παρτίδα 2: Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, περιφερειακή ανάπτυξη, μεταφορές και τουρισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση.Παρτίδα 3: Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, νομικές υποθέσεις, συνταγματικές υποθέσεις, δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων.Παρτίδα 4: Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, προϋπολογισμοί και δημοσιονομικός έλεγχος.Παρτίδα 5: Εξωτερικές υποθέσεις, ασφάλεια και άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και διεθνές εμπόριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών, βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια, περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των...
Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών, βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια, περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων.
Παρτίδα 2
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, περιφερειακή ανάπτυξη, μεταφορές και τουρισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, περιφερειακή ανάπτυξη, μεταφορές και τουρισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση.
Παρτίδα 3
Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, νομικές υποθέσεις, συνταγματικές υποθέσεις, δικαιώματα των γυναικών...
Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, νομικές υποθέσεις, συνταγματικές υποθέσεις, δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων.
Παρτίδα 4
Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, προϋπολογισμοί και δημοσιονομικός έλεγχος
Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, προϋπολογισμοί και δημοσιονομικός έλεγχος.
Παρτίδα 5
Εξωτερικές υποθέσεις, ασφάλεια και άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και διεθνές εμπόριο
Εξωτερικές υποθέσεις, ασφάλεια και άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και διεθνές εμπόριο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 054-123614
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/03/2019 00:00